Mẫu thực tập dành cho sinh viên

STT Mẫu Giấy tờ Nội dung
1 Hướng dẫn thực tập giữa khóa Xem chi tiết
2 Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp Xem chi tiết
3 Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn Xem chi tiết
4 Phiếu chấm điểm Xem chi tiết
5 Giấy giới thiệu sinh viên thực tập Xem chi tiết
6 Phiếu nhận xét sinh viên thực tập Xem chi tiết
7 Giấy tiếp nhận sinh viên thực tập Xem chi tiết