Khoa Quản Lý Nhà Nước

     Khoa Quản lý Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-ĐHTĐ ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông về việc thành lập Khoa Quản lý nhà nước.

     Khoa Quản lý nhà nước của Trường Đại học Thành Đông được thành lập năm 2017 do TS. Trần Quốc Hải làm Trưởng khoa. TS. Trần Quốc Hải là một chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu quản lý hành chính công.

     Khoa có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản tại các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước. Trong đó có PGS, TS. Đào Thị Ái Thi là nhà khoa học đầu ngành về quản lý hành chính công. PGS, TS. Đào Thị Ái Thi  có kinh nghiệm công tác lâu năm trong mảng đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia với nhiều công trình khoa học mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

     Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, những năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Quản lý nhà nước bên cạnh việc giảng dạy theo quy định của Nhà trường, đội ngũ giảng viên của Khoa còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học như: tham gia các hội thảo, tập huấn trong và ngoài nước, tham gia các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh