Đề Cương Chi Tiết

STT Mã MH Tên  môn học Tín chỉ Nội dung
1 PML0031 Triết học Mác Lenin 3 Xem chi tiết
2 ELM0031 Kinh tế chính trị Mác Lenin 2 Xem chi tiết
3 SSO0031 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Xem chi tiết
4 HTH0031 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Xem chi tiết
5 HIS0031 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2 Xem chi tiết
6 BE10031 Tiếng Anh cơ bản 1 3 Xem chi tiết
7 BE20031 Tiếng Anh cơ bản 2 3 Xem chi tiết
8 BE30031 Tiếng Anh cơ bản 3 3 Xem chi tiết
9 IFT0031 Tin học 3 Xem chi tiết
10 SSK0031 Kỹ năng mềm 2 Xem chi tiết
11 DID0031 Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản 2 Xem chi tiết
12 RME0031 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 Xem chi tiết
13 SUP0031 Khởi nghiệp 2 Xem chi tiết
16 GSS0231 Xã hội học đại cương 2 Xem chi tiết
17 SMG0231 Quản lý học đại cương 2 Xem chi tiết
18 GNL0231 Logic học đại cương 2 Xem chi tiết
19 PLC0231 Chính trị học 2 Xem chi tiết
20 MIC0231 Tâm lý học đại cương 2 Xem chi tiết
21 MAC0231 Kinh tế vĩ mô 2 Xem chi tiết
22 GRL0231 Pháp luật đại cương 2 Xem chi tiết
23 SAL0231 Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 3 Xem chi tiết
24 PRM0231 Lý luận hành chính nhà nước 2 Xem chi tiết
25 VAL0231 Luật Hành chính 3 Xem chi tiết
26 STM0231 Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước 3 Xem chi tiết
27 VSH0231 Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam 2 Xem chi tiết
28 ENS0231 Lịch sử văn minh thế giới 2 Xem chi tiết
29 EAD0231 Môi trường và phát triển 2 Xem chi tiết
30 ENC0231 Văn hóa công sở 2 Xem chi tiết
31 PWL0231 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2 Xem chi tiết
32 MGP0231 Tâm lý học quản lý 2 Xem chi tiết
33 POP0231 Hoạch định và tổ chức thực thi chính sách công 2 Xem chi tiết
35 OAN0231 Hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước 3 Xem chi tiết
36 ATP0231 Thủ tục hành chính 2 Xem chi tiết
37 CTL0231 Quản lý nguồn nhân lực hành chính nhà nước 3 Xem chi tiết
38 MSA0231 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 3 Xem chi tiết
39 ABC0231 Quản lý nhà nước về xã hội 2 Xem chi tiết
40 SMT0231 Quản lý tài chính công 2 Xem chi tiết
41 TSD0231 Quản lý nhà nước về kinh tế 2 Xem chi tiết
42 PFA0231 Quản lý nhà nước về QPAN 2 Xem chi tiết
43 EED0231 Quản lý nhà nước về dân tộc tôn giáo 2 Xem chi tiết
44 SMS0231 Quản lý nhà nước về VH, GD, YT 2 Xem chi tiết
45 MPS0231 Quản lý nhà nước về đô thị 2 Xem chi tiết
46 OFC0231 Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn 2 Xem chi tiết
47   Thực tập giữa khóa 3 Xem chi tiết
48 NGO0231 Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ 2 Xem chi tiết
50 ACK0231 Kỹ năng giao tiếp hành chính 2 Xem chi tiết
51 PBF0231 Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở 2 Xem chi tiết
53 MST0231 Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ 2 Xem chi tiết
54 OAT0231 Chính phủ điện tử 2 Xem chi tiết
55 SME0231 Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 2 Xem chi tiết
57 MFW0231 Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài 2 Xem chi tiết
58 LNG0231 Quản trị địa phương 2 Xem chi tiết
59 GRI0231 Thực tập tốt nghiệp 4 Xem chi tiết
60 GDT0231 Khóa luận tốt nghiệp 9 Xem chi tiết
61 MNM0231 Quản lý công 3 Xem chi tiết
62 MCG0231 Quản lý nhà nước về một số lĩnh vực của chính quyền cấp xã 3 Xem chi tiết
63 AOE0231 Đạo đức công vụ 3 Xem chi tiết